DuurzaamheidProjectenExpertisesTweedehandsOver onsContact

  Privacyverklaring

  Verwerkingsgegevens

  OFN B.V. gevestigd te Geldermalsen is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegeven.

  Toepassingsgebied van uw gegevens

  OFN B.V. past uw bedrijfs- en persoonsgegevens toe ten behoeve van haar correspondentie met leveranciers, klanten en partners teneinde met hen te corresponderen omtrent informatieverstrekking en aan- en verkooptransacties.

  Verwerkte persoons- en bedrijfsgegevens

  NAW gegevens bedrijf, telefoonnummer bedrijf, website bedrijf, algemeen e-mailadres bedrijf, factuuradres bedrijf, voor- en achternaam contactpersoon, functie contactpersoon, (project)portefeuille contactpersoon, e-mailadres contactpersoon, activiteiten op onze website, overige gegevens die u via telefonisch dan wel in schriftelijke correspondentie aan ons hebt verstrekt.

  Doel van opslag van uw gegevens

  OFN B.V. bewaart uw bedrijfs- en persoonsgegevens teneinde u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Uw gegevens worden beheerd binnen ons ERP-systeem en worden alleen gebruikt voor bedrijfsmatige doeleinden, waaronder: informeren over onze activiteiten middels onze nieuwsbrief, informeren over onze diensten en producten op uw verzoek, uitbrengen van offertes, verwerken van opdrachten, realiseren van projecten en afstemming binnen deze projecten, gedegen uitvoeren van de administratieve zaken binnen projecten, waaronder oplevering en facturatie. verzoeken tot deelname aan onze klanttevredenheidsonderzoek.

  Hoe gaat OFN om met uw gegevens?

  OFN B.V. is zich bewust van het vertrouwen dat u in ons stelt en gaat zeer zorgvuldig om met de gegevens die u aan ons verstrekt. Binnen onze organisatie wordt zorgvuldig bepaald welke mensen er bij uw gegevens kunnen komen. Zij die vanuit hun functie binnen OFN B.V. niet met uw gegevens in aanraking hoeven te komen, hebben hier ook niet de mogelijkheid toe.

  Uiteraard deelt OFN uw bedrijfs- en persoonsgegevens niet met andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen of indien dit noodzakelijk is voor de uitoefening van een overeenkomst. In het laatste geval zullen wij u hieraan voorafgaande informeren.

  Hoe lang bewaren we uw gegevens?

  OFN B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de realisatie van de hierboven genoemde activiteiten.

  Op basis van welke rechtsgronden maken wij gebruik van uw gegevens?

  OFN B.V. verwerkt uw gegevens alleen indien u hier toestemming voor heeft gegeven, het benodigd is voor een goede uitoefening van onze bedrijfsactiviteiten en/of omdat wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

  Cookies

  OFN B.V. verwerkt uw gegevens alleen indien u hier toestemming voor heeft gegeven, het benodigd is voor een goede uitoefening van onze bedrijfsactiviteiten en/of omdat wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

  Waar heeft u recht op?

  OFN B.V. vindt het belangrijk dat u de rechten die u volgens de wet hebt, goed kunt uitoefenen. Daarom is het heel gemakkelijk om contact met ons op te nemen door een e-mailbericht te sturen naar privacy@ofn.nl. Wij zullen vervolgens zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, op uw bericht reageren.

  In overeenstemming met de wet kunt u de volgende rechten uitoefenen:

  Het recht van inzage: u hebt het recht inzage te krijgen in de bedrijfs- en persoonsgegevens die wij van u opslaan.

  Het recht van correctie: indien de bedrijfs- en persoonsgegevens die wij van u opslaan incorrect zijn, dan heeft u het recht om deze aan te laten passen.

  Het recht van verwijdering; indien wij uw bedrijfs- en persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben verkregen, heeft u het recht om ons te vragen deze te verwijderen. Wij zullen hier gehoor aan geven, tenzij wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens voor een lagere periode te bewaren.

  Het recht van beperking: gedurende de periode dat wij uw gegevens in ons beheer krijgen heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw gegevens aan te vragen.

  Het recht van dataportabiliteit.

  Het recht van bezwaar: als wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, dan is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van directe marketing heeft u altijd het recht van bezwaar.

  Beveiliging

  OFN B.V. neemt de bescherming van uw bedrijfs- en persoonsgegevens serieus. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en/of ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via privacy@ofn.nl.

  Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit: autoriteit persoonsgegevens

  Indien u ontevreden bent over de wijze waarop OFN B.V. met uw bedrijfs- en persoonsgegevens omgaat en/of uw gegevens beveiligd, dan is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Innovatie voor onderweg

  Wil je meer informatie, een offerte ontvangen of een vrijblijvend adviesgesprek? Neem dan contact met ons op

  contactformulier@ofn.nl+31(0) 344 576 677Route plannen

  © 2024 OFN, De Ooyen 25, 4191 PB Geldermalsen

  Werken bij OFN? 🖐Bekijk vacatures