DuurzaamheidProjectenExpertisesTweedehandsOver onsContact

  Algemene verkoopvoorwaarden

  Algemene verkoopvoorwaarden

  Algemene verkoopvoorwaarden van OFN Holding B.V. en haar zuster- dan wel dochtervennootschappen OFN Projecten BV en OFN Services BV, verder te noemen: OFN

  I ALGEMENE BEPALINGEN

  Artikel 1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

  1.1: Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen OFN en Opdrachtgever.

  1.2: De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

  1.3: Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. OFN en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden, teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

  Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

  2.1: Alle offertes en aanbiedingen van OFN zijn geheel vrijblijvend, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat de offertes en aanbiedingen een termijn voor aanvaarding bevatten.

  2.2: De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW, heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten (daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten), tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

  Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

  3.1: Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover OFN een opdracht van Opdrachtgever schriftelijk heeft aanvaard of indien door OFN uitvoering aan een opdracht is gegeven. Indien OFN op verzoek van Opdrachtgever enige prestatie verricht voordat een (definitieve) overeenkomst tot stand is gekomen zal Opdrachtgever OFN daarvoor betalen conform bij OFN geldende tarieven.

  3.2: Al het door OFN aan Opdrachtgever verschafte informatiemateriaal is met zorg opgesteld, maar OFN kan er niet voor instaan dat zich afwijkingen kunnen voorden. Wanneer Opdrachtgever aantoont dat de afgeleverde producten zodanig afwijken van de opgaven van OFN of van de monsters, tekeningen of modellen, dat hij niet in objectieve redelijkheid tot afname daarvan kan worden verplicht, dan heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden voor zover de ontbinding in objectieve redelijkheid gerechtvaardigd is.

  3.3: Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van Opdrachtgever kunnen de overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor de uitvoering beïnvloeden. De daaruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. OFN zal Opdrachtgever van de hoogte van de extra kosten informeren, zodra deze voorzienbaar zijn.

  Artikel 4 Leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

  4.1: De leveringstermijn is nimmer een fatale termijn. OFN heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

  4.2: Indien door OFN of door OFN ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de (door die medewerkers) in redelijkheid gewenste faciliteiten.

  4.3: Indien OFN gegevens behoeft van Opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever deze juist en volledig aan OFN ter beschikking heeft gesteld.

  4.4: Opdrachtgever is gehouden alle informatie waarvan zij weet dan wel waarvan zij behoorde te weten dat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht, tijdig aan OFN te verstrekken. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door haar verstrekte informatie.

  4.5: OFN is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

  4.6: Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan OFN de uitvoering van die onderdelen, die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

  4.7: Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

  Artikel 5 Betalingsvoorwaarden

  5.1: OFN kan Opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met de vergoeding die Opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van de Opdrachtgever moeten worden gemaakt. OFN heeft het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat de Opdrachtgever het voorschot aan OFN heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

  5.2: Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders door OFN is aangegeven. OFN is gerechtigd om periodiek te factureren. De betalingstermijn is een fatale termijn.

  5.3: Bij gebreke van volledige betaling binnen de gestelde betalingstermijn dan wel wanneer het betreffende bedrag niet middels automatisch incasso kan worden afgeschreven van de bankrekening van Opdrachtgever, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een contractuele rente van 2procent per maand verschuldigd alsmede buitengerechtelijke incassokosten van 15 procent van de hoofdsom met een minimum van € 300,-.

  5.4: De door Opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de buitengerechtelijke incassokosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom (jongste factuur).

  5.5: Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening dan wel tot opschorting over te gaan van hetgeen door haar aan OFN is verschuldigd.

  Artikel 6 Reclame

  Alle reclames dienen, op straffe van verval, schriftelijk door OFN te zijn ontvangen binnen 8 dagen nadat deze bekend zijn geworden dan wel bekend hadden kunnen zijn.

  Artikel 7 Geheimhouding

  7.1: Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

  7.2: Hetgeen vermeld in artikel 7.1 in deze algemene voorwaarden opgenomen geldt niet voor informatie: a) die wordt verstrekt aan haar adviseurs, waarbij die adviseurs tevens aan geheimhouding zijn gebonden; b) reeds het rechtmatig bezit waren van de ontvangende partij voordat deze van de betrokken partij werden verkregen; door de ontvangende partij zijn ontwikkeld zonder gebruikmaking van informatie of gegevens van de betrokken partij; d) algemeen bekend zijn of worden of algemeen toegankelijk worden gemaakt, anders dan door een handelen of nalaten van de ontvangende partij; e) door een derde aan de ontvangende partij bekend worden gemaakt, zonder dat een geheimhoudingsverplichting jegens de betrokken partij wordt geschonden; f) die openbaar dient te worden gemaakt krachtens de wet, een verordening of een gerechtelijk bevel of bij besluit van een andere overheidsinstantie, op voorwaarde dat de ontvangende partij zich tot het uiterste inspant om de omvang van die openbaarmaking te beperken en de betrokken partij tevoren in kennis stelt van een zodanige voorgenomen openbaarmaking.

  Artikel 8 Aansprakelijkheid

  8.1: OFN is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

  8.2: Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade (i) indien deze schade valt onder de dekking van haar aansprakelijkheidsverzekering en wel tot het bedrag dat door haar verzekering wordt uitgekeerd te vermeerderen met het eigen risico, dan wel (ii) indien er sprake is van opzet of grove schuld van haar of een van haar leidinggevenden.

  8.3: Indien er (i) geen sprake is van opzet of grove schuld, dan wel (ii) de verzekering niet uitkeert en er toch sprake is van aansprakelijkheid van OFN, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot enkel directe schade (waarbij aansprakelijkheid voor indirecte schade uitdrukkelijk wordt uitgesloten) met een maximum van € 25.000,-.

  8.4: Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden, uit welke hoofde dan ook, die Opdrachtgever jegens OFN heeft, dienen binnen 6 maanden na het moment waarop Opdrachtgever hiermee bekend werd of redelijkerwijze had kunnen zijn schriftelijk door OFN te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan deze komen te vervallen.

  8.5: Indien OFN door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden OFN zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is OFN, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van OFN en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

  8.6: Opdrachtgever vrijwaart OFN voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden.

  8.7: Opdrachtgever vrijwaart OFN voor schade veroorzaakt door een door OFN op voordracht van Opdrachtgever ingeschakelde derde.

  Artikel 9 Intellectueel eigendomsrecht

  9.1: OFN is dan wel wordt uitsluitend rechthebbende van alle bestaande en toekomstige rechten van intellectueel eigendom (waaronder doch niet beperkt tot het auteursrecht) die rusten op of voortvloeien uit de overeenkomst.

  9.2: Indien en voor zover er geen intellectueel eigendomsrechten bij OFN mochten rusten op of voortvloeien uit de overeenkomst dan wel de intellectuele eigendomsrechten bij Opdrachtgever mochten (komen te) rusten, dan is OFN gerechtigd de door de uitvoering van de overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

  9.3: Opdrachtgever garandeert intellectueel eigendomsrechten van derden te respecteren en vrijwaart OFN voor vorderingen van derden jegens OFN die verband houden met enige (vermeende) inbreuk daarop door haar (werknemers) en (ingeschakelde derden).

  Artikel 10 Ontbinding van de overeenkomst

  10.1: OFN is gerechtigd deze overeenkomst te ontbinden, indien: a) opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; b) na het sluiten van de overeenkomst OFN ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever haar verplichtingen niet zal nakomen; c) beslag wordt gelegd op het vermogen van Opdrachtgever, dan wel aan haar surseance van betaling wordt verleend, dan wel failliet wordt verklaard.

  10.2: Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van OFN op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

  10.3: Indien OFN tot ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan voor Opdrachtgever.

  Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen

  11.1: Op alle rechtsbetrekkingen tussen OFN en Opdrachtgever, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

  11.2: Uitsluitend de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem is bevoegd om van geschillen tussen partijen kennis te nemen.

  II LEVERING PRODUCTEN EN ONDERHOUD (AANNEMING VAN WERK)

  De in deze afdeling opgenomen bepalingen zijn naast het in de eerste afdeling van deze algemene voorwaarden bepaalde van toepassing, indien OFN aan Opdrachtgever producten levert.

  Artikel 12 Verplichtingen Opdrachtgever

  12.1: Opdrachtgever draagt er zorgt voor, dat OFN tijdig kan beschikken over: a) de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen (waaronder doch niet beperkt tot vergunningen), die voor de opzet van het werk (waaronder doch niet beperkt tot producten) volgens de overeenkomst vereist zijn; b) het terrein waarop of waarin het werk moet worden uitgevoerd; c) de benodigde tekeningen en andere gegevens; d) de verstrekkingen, die de Opdrachtgever ingevolge de overeenkomst doet; e) aansluiting op het hoofdbuizennet voor riolering, gas, water en/of elektriciteit; f) verkeerstechnische maatregelen, afbakeningen, markeringen, lichtsignalen, aanwijzingen voor verkeer/voetgangers etc., die eventueel genomen moeten worden vanwege uitvoeringswerkzaamheden dan wel andere maatregelen ten behoeve van de veiligheid van derden; g) toezicht op de werkzaamheden; h) alle overige maatregelen die een veilige, ongestoorde en continue uitvoering door OFN waarborgen; i) het bouwrijp zijn van een terrein waarop een werk door OFN moet worden uitgevoerd waarborgen; j) het terrein vrij is tot aan een diepte van 60 cm beneden maaiveld, bestrating en/of verharding, puin, rioleringen, greppels, zeer harde klei, rotsachtige substanties, oude funderingen, kabels en leidingen, boomstronken of wortels, begroeiingen, hogere grondwaterstand dan 60 cm beneden maaiveld en verder alles waarvoor hak c.q. breekwerk nodig is; k) de vrije werkruimte minimaal 100 cm is om de buitenzijde van het door OFN te plaatsen object.

  12.2: Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens haar voorgeschreven constructies en/of werkwijzen, alsmede voor de door of namens haar gegeven orders en/of aanwijzingen.

  12.3: Indien bouwstoffen of hulpmiddelen die Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld gebreken mochten hebben, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.

  12.4: In de overeengekomen prijs van door OFN uit te voeren werken zijn niet begrepen: a) alle werkzaamheden teneinde het terrein in de bouwrijpe staat te brengen; b) het terugplaatsen door OFN van uitgegraven grond en/of uitgebroken plaveisel of de verharding van welke aard ook dan wel het leveren en plaatsen van nieuwe grond; c) het afvoeren van uitgegraven grond; d) het leveren, leggen en aansluiten van stroomkabels tot aan de klemmenstrook; e) montage van niet door OFN geleverde en/of niet in de opdracht begrepen materialen; f) aansluiting op het buizennet der riolering van gas of water of op het elektriciteitsnet; g) de van derden noodzakelijke hulp voor het plaatsen van zaken waartoe OFN zelf niet toe in staat is, inclusief de hiertoe benodigde hijs- en/of hefwerktuigen en kabels; h) kosten van afvoer van materialen, indien afvoer door de aard noodzakelijk is; i) kosten van door Opdrachtgever ingeschakelde derden/werknemers in verband met de opdracht aan OFN.

  Artikel 13 Ontwerp product (werk)

  13.1: Opdrachtgever is gehouden alle noodzakelijk informatie (waaronder doch niet beperkt tot de eisen voor het ontwerp aan OFN overleggen. Opdrachtgever staat ervoor in dat de door haar overgelegde informatie juist en volledig is.

  13.2: OFN zal trachten het ontwerp zo spoedig als mogelijk aan Opdrachtgever voor te leggen.

  13.3: Het ontwerp kan enkel en alleen schriftelijk door Opdrachtgever worden goedgekeurd. Na goedkeuring van het ontwerp door Opdrachtgever, kan OFN niet meer aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke fouten in het ontwerp.

  13.4: OFN is gerechtigd haar (verdere) werkzaamheden op te schorten, zolang Opdrachtgever het ontwerp niet schriftelijk heeft goedgekeurd.

  Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud

  14.1: Alle door OFN in het kader van de overeenkomst geleverde producten blijven eigendom van OFN totdat Opdrachtgever aan alle vorderingen – waaronder in ieder geval die genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW - die OFN heeft dan wel zal verkrijgen heeft voldaan.

  14.2: Door OFN geleverde producten mogen niet door Opdrachtgever worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. Opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

  14.3: Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Opdrachtgever verplicht om OFN daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

  14.4: Voor het geval OFN haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan OFN en door OFN aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van OFN zich bevinden en die producten terug te nemen.

  Artikel 15 Opneming en oplevering

  15.1: De opneming van het werk geschiedt binnen vijf werkdagen nadat OFN schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bericht dat het werk gereed is. De dag en het tijdstip van opneming worden door Opdrachtgever schriftelijk aan OFN medegedeeld.

  15.2: Uiterlijk na drie werkdagen nadat het werk door Opdrachtgever is opgenomen, wordt schriftelijk aan OFN medegedeeld of het werk is goedgekeurd. Indien het werk niet wordt goedgekeurd, dan zal Opdrachtgever aan OFN bij voornoemd schrijven een lijst van gebreken doen toekomen.

  15.3: Indien door Opdrachtgever niet wordt voldaan aan hetgeen opgenomen in de artikelen 15.1 en 15.2, dan wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd met ingang van de dag dat OFN schriftelijk het werk gereed heeft gemeld.

  15.4: Kleine gebreken zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan. OFN is gehouden de in dit lid bedoelde gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen.

  15.5: Met betrekking tot een heropneming na onthouding van goedkeuring zijn de bovenvermelde bepalingen van overeenkomstige toepassing.

  15.6: Bij een heropneming zullen andere gebreken dan die welke overeenkomstig artikel 15.4 aan OFN zijn opgegeven, alleen dan reden tot hernieuwde onthouding van goedkeuring kunnen zijn, indien zij eerst na de voorafgegane opneming aan de dag zijn getreden.

  15.7: Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 15.1 tot en met 15.6 is of geacht wordt te zijn goedgekeurd. De dag, waarop het werk is of geacht wordt te zijn goedgekeurd, geldt als dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

  15.8: Na de dag, waarop het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 15.7 als opgeleverd wordt beschouwd, is OFN niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk.

  15.9: Indien, om welke reden ook, OFN niet (tijdig) het gehele werk zal kunnen opleveren, dan is OFN gerechtigd gedeeltelijke goedkeuring en oplevering te verlangen.

  Artikel 16 Levering

  16.1: Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, vindt levering plaats af magazijn van OFN. De producten zijn voor risico van Opdrachtgever vanaf het moment van levering, ook al is de eigendom nog niet op Opdrachtgever overgegaan.

  16.2: Opdrachtgever is verplicht om de producten af te nemen op de door OFN aangegeven leveringsdatum en tijdstip. Indien geen leveringsdatum en tijdstip is overeengekomen, dan is Opdrachtgever verplicht de producten op eerste verzoek van OFN af te nemen, conform hetgeen opgenomen in artikel 16.1 in deze algemene voorwaarden.

  16.3: Indien Opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, dan is OFN gerechtigd voor rekening en risico van Opdrachtgever alle noodzakelijke maatregelen (zoals opslag onder derden) te treffen die zij geraden acht.

  Artikel 17 Garantie

  17.1: OFN verstrekt geen garantie op de door haar geleverde producten en/of diensten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

  17.2: Indien en voor zover schriftelijk een garantie is overeengekomen, dan vallen onderstaande niet onder de garantie: a) het niet in acht nemen van montage-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften; b) ondeskundige montage door een derde; c) ander gebruik dan waarvoor het product is bedoeld; d) normale slijtage; e) reparatie door derden, waaronder begrepen Opdrachtgever; f) op verzoek van Opdrachtgever in het product verwerkte materialen; g) materialen of zaken die door Opdrachtgever aan OFN ter beschikking zijn gesteld.

  III PLAATSEN VAN RECLAME-UITINGEN

  De in deze afdeling opgenomen bepalingen zijn naast het in de eerste afdeling van deze algemene voorwaarden bepaalde van toepassing, indien OFN in opdracht van Opdrachtgever reclame-uitingen plaatst.

  Artikel 18 Aanvullende verplichtingen van Opdrachtgever

  18.1: Opdrachtgever is gehouden de reclame-uitingen tijdig aan OFN te leveren voor de plaatsing van deze reclame-uitingen op de betreffende locatie(s). OFN is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtgever de reclame-uitingen niet (tijdig) aan OFN ter beschikking heeft gesteld.

  18.2: Artikel 9.1 in deze algemene voorwaarden is niet van toepassing.

  18.3: Opdrachtgever draagt er zorgt voor, dat OFN tijdig kan beschikken over: a) de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen (waaronder doch niet beperkt tot vergunningen), die voor de opzet van de reclame-uitingen volgens de overeenkomst vereist zijn; b) het terrein waarop of waarin het werk moet worden uitgevoerd; c) de benodigde tekeningen en andere gegevens; d) alle overige maatregelen die een veilige, ongestoorde en continue uitvoering door OFN waarborgen.

  Artikel 19 Annulering

  19.1: Opdrachtgever is gerechtigd de opdracht enkel schriftelijk te annuleren. Opdrachtgever dient de navolgende kosten aan Opdrachtnemer te voldoen, in geval van annulering: a) in de periode liggend tot 6 maanden voor het aanvangsmoment, 25 procent van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt); b) in de periode liggend tussen 6 en 3 maanden voor het aanvangsmoment, 50 procent van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt); c) in de periode liggend tussen 3 en 2 maanden voor het aanvangsmoment, 75 procent van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt); d) in de periode liggend tussen 1 maand voor het aanvangsmoment en het aanvangsmoment zelf, 100 procent van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt). De opdrachtsom bedraagt de in de overeenkomst opgenomen opdrachtsom vermeerderd met daarna overeengekomen mutaties.

  19.2: Indien op het moment van annulering de schade van OFN hoger is dan de annuleringsvergoeding zoals opgenomen in artikel 19.1 in deze algemene voorwaarden – door (waaronder doch niet beperkt tot) betalingsverplichtingen die in verband met de annulering door Opdrachtgever op OFN (zullen) rusten, zoals verplichtingen jegens bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden en/of andere vorderingen van derden -, dan dient Opdrachtgever dit hogere bedrag aan OFN te vergoeden.

  Innovatie voor onderweg

  Wil je meer informatie, een offerte ontvangen of een vrijblijvend adviesgesprek? Neem dan contact met ons op

  contactformulier@ofn.nl+31(0) 344 576 677Route plannen

  © 2024 OFN, De Ooyen 25, 4191 PB Geldermalsen

  DisclaimerPrivacyverklaringAlgemene verkoopvoorwaarden
  Werken bij OFN? 🖐Bekijk vacatures